NGƯỜI BỎ CUỘC KHÔNG BAO GIỜ CHIẾN THẮNG, NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC

“Người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc”

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa