NỀN TẢNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

Cùng một hiện tượng, hai người khác nhau có thể có cách đánh giá, nhận định  khác nhau –  do khác nhau về  quan điểm (conception), dẫn đến hành xử khác nhau, thậm chí đối kháng.

Cuộc sống của một con người bị bào trùm bởi vô số sự việc và sự việc nào cũng đòi hỏi con người suy nghĩ, đánh giá hoặc hành động theo nhận thức, rồi quan điểm của mình. Tổng hợp các quan điểm đó của một con người gọi là Nền tảng của họ (Background).

Còn nữa…

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa