10 LỜI THỀ Y ĐỨC CỦA HIỆP HỘI Y HỌC THẾ GIỚI (WMA)

The World Medical Association Declaration of Geneva (1948): Physician’s Oath

Adopted by the General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948 and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968.

The World Medical Association is an association of national medical associations. This oath seems to be a response to the atrocities committed by doctors in Nazi Germany. Notably, this oath requires the physician to “not use [his] medical knowledge contrary to the laws of humanity.” This document was adopted by the World Medical Association only three months before the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights (1948) which provides for the security of the person.

Physician’s Oath

At the time of being admitted as a member of the medical profession:

I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity;

I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due;

I will practice my profession with conscience and dignity; the health of my patient will be my first consideration;

I will maintain by all the means in my power, the honor and the noble traditions of the medical profession; my colleagues will be my brothers;

I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient;

I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception, even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity;

I make these promises solemnly, freely and upon my honor.

———————————————————————————————

Tôi xin thề dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ nhân loại

Tôi luôn tôn trọng và biết ơn các thầy học của tôi;

Tôi thực hành nghề nghiệp của tôi với lương tâm và nhân phẩm; sức khỏe của bệnh nhân là điều quan trọng nhất đối với tôi;

Tôi cố gắng hết sức lực của mình vì danh dự và truyền thống cao quý của ngành y tế; coi các đồng nghiệp như là anh em của tôi;

Tôi không phân biệt bệnh nhân theo tôn giáo, quốc tịch, chủng tộc, chính trị, đảng phái hoặc địa vị xã hội để ảnh hưởng đến nghĩa vụ của tôikhi chăm sóc bệnh nhân;

Tôi tôn trọng tuyệt đối cuộc sống của mỗi con người từ lúc thụ thai, thậm chí họ đang bị đe dọa, Tôi sẽ không sử dụng kiến thức y học của tôi để làm trái pháp luật của nhân loại;

Tôi thực hiện những lời thề này trong trạng thái tự do và danh dự.

(YTV sưu tầm, 04/2014)

 

Viết bình luận

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa